Remarketing – What it is and Why it is Important – #infographic

REMARKETING LÀ GÌ VÀ TẠI SAO NÓ LẠI QUAN TRỌNG?

English version below

Ok. Có lẽ câu hỏi đầu tiên là remarketing là gì?

Đó là một kỹ thuật marketing cho phép bạn nhắm mục tiêu vào người dùng trước đây đã truy cập trang web /blog hay banner quảng cáo của bạn. Bạn sử dụng các kênh marketing khác nhau (như social media, SEO, vv) để mang người truy cập đến website của bạn, và nếu họ không mua hàng bạn sử dụng phương pháp re-marketing hoặc re-targeting để đưa họ trở lại website của bạn và chuyển họ thành người mua.

Hãy nhìn vào infographic!

w704 (1)
Ok. Maybe the first question is what is remarketing?
It’s a marketing technique that allows you to target users who have previously visited your website/blog with banner ads. You use different marketing channels (like social media, SEO, etc) to bring a visitor to your website, and if they don’t make a purchase, you use re-marketing or re-targeting method to bring the visitors back to your website and covert them into a sale.
Take a look at this infographic !

 

 

w704